https://adygnet.ru/nauka/nii-kompleksnykh-problem/zhurnal/